ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ด่วน.ก.ทจ.จ.สงขลาครั้งที่10/2552 มีมติเห็นชอบโบนัสปี 52 ของอบต.23 แห่งแล้วและสนง.ท้องถิ่นสงขลามีหนังสือที่มท.0037.2/ว.439 ลว.29 ต.ค 52 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 10 แผ่น


 ด่วน.ก.ทจ.จ.สงขลาครั้งที่10/2552 มีมติเห็นชอบโบนัสปี 52 ของอบต.23 แห่งแล้วและสนง.ท้องถิ่นสงขลามีหนังสือที่มท.0037.2/ว.439 ลว.29 ต.ค 52 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 10 แผ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 10 แผ่น 
 


เมื่อมีการเบิกจ่ายแล้วให้รายงานตามเอกสารแนบท้ายหนังสือมท.0037.2/ว.439 ลว.29 ต.ค 52 ครับ
                 ขอแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลทุกท่าน และขอให้โชคดี ครับ

                                      นายอักษร          บุตรโคตร
                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                         30 ตุลาคม 2552


ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ
ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ
ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ


      ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน
 ส่วนปีหน้า ก็อย่าลืม ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเสนอรับการประเมิณเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปี 53 ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดภายใน 30 ตุลาคม 2552 ตามที่ได้มีหนังสือของสำนักงานท้องถิ่นสงขลาแจ้งให้ทุกอบต.ทราบ แล้ว

                                       นายอักษร          บุตรโคตร
                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                         29 ตุลาคม 2552
ร่วมสืบสานตำนานสายน้ำ !!! เชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีบางกล่ำา ประจำปี 2552 วันที่ 7-8 พ.ย 52 นี้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล300,000 บาท สนุกสนานตื่นเต้น!!! และเร้าใจ ฝีพายร่วม 1,000 ชีวิต อ่าน (248)
เอกสารบรรยายความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นบนเส้นทางสู้ผู้บริหารอปท.ผอ.กอง ระดับ 9 หรือหัวหน้าส่วนฯ โดยนอกจาก พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง อ่าน (240)
เขมรเหิมหนักข้อ! ลุยสร้างเขื่อนกักน้ำบน “เขาวิหาร” - สุดด้านไม่สนไทยประท้วง อ่าน (106)
ขรก.ท้องถิ่น รุ่มอัด สถ.- มท.เมื่อ 8 ตุลาคม 2552 ถึงแนวคิดการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ… อ่าน (237)
ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา แจ้งให้ อบต.106 แห่ง ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2552 เกิน 60% แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมโครงการฯเพื่อขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 53 ส่งฝ่ายเลขาฯภายใน30 ต.ค 52 นี้ อ่าน (614)

แนวทางจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 และแนวทางการเบิกเงินรอจ่าย,จ่ายขาดเงินสะสมปี 52 ฝ่ายเลขาก.อบต.จะนำเข้าขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2552 ของอบต.106 แห่งจ.สงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปี30ก.ย 52 เนื่องจากการตรวจของอนุกรรมการส่งฝ่ายเลขาฯไม่ทัน คราดการว่าจะขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จ.สงขลาในเดือน ต.ค52 นี้
         ตามที่ก.อบตได้มี มติ ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 8/52ลว.27ส.ค 52 แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจโบนัสปี 52 ในวันที่ 1-18 ก.ย.52 นี้ โดยท้องถิ่นอำเภอกรรมการฝ่ายเลขาเป็นผู้กำหนดวันออกตรวจและแจ้งวันออกตรวจให้ทุกอบต.ทราบ  เพื่อให้อนุกรรมการนำผลคะแนนรายงานให้ฝ่ายเลขาก.อบต.จ.สงขลา ภายในวันที่ 22 ก.ย 52 จะได้นำเสนอให้กก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/52 ลว.28 ก.ย 52 เพื่อแจ้งให้ทุกอบต.เบิกจ่ายเงินโบนัส ปี 52 ได้ทันปี งบประมาณ 2552 นั้น
           เนื่องจากได้รับหนังสือเชิญประชุมก.อบต.จ.สงลขา ครั้งที่ 9/2552 ในวันที่ 25 กันยายน 2552 นี้ ในวาระการประชุมไม่มีเรื่องนำเสนอผลคะแนนการการประเมิณโบนัสประจำปี 2552 ทราบจากฝ่ายเลขาว่าจะนำเข้าที่ประชุมก.อบต.สงขลาในการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในช่วงวันที่ 27 หรือ 28 ตุลาคม 2552 นี้
            เพื่อเป็นการักษาสิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้ และมีอบต.หลายแห่ง ได้ สอบถาม ว่าจะเบิกจ่ายอย่างไร เช่น 1.กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปี 52 แล้ว หรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2552 จะจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่  ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติที่สอบถาม และพอมีความรู้อยู่บ้าง จึงขอแนะนำเพื่อนๆๆพนักงานอบต.เพื่อใช้เป็นแนวทางดังนี้ ครับ
กรณีที่ 1.ตั้งเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2552
         ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมที่มท 0808.4/ว. 1934 ลว. 27 กันยายน 2548 หน้าที่ 2 ข้อ 4 คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา
          สำหรับอบต.ที่ มีการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต ต้องตั้งฎีการเบิกจ่ายเงินตามหนังสือนี้ข้อ 1.คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา เรื่องนี้ถ้าท่านหาหนังสือเจอแล้วแจ้งส่วนการคลัง ดำเนินการหัวหน้าส่วนการคลังจะเข้าใจ ครับ  ตามเอกสารนี้ จำนวน 4 แผ่น ครับ

 
       กรณีที่ 2 การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2552 เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสปี 2552 ให้จ่ายขาดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินฯ พ.ศ 2547รวมแก้ไข พ.ศ 2548 ข้อ90(2) หนังสือกรมที่ซักซ้อมเรื่องนี้มี 3 ฉบับ คือ
       2.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่มท 0808.4/624 ลว. 24 ก.พ 2548 ลงนามโดย นางลักขณา ปัสนานนท์ ผอ.สพช.รกท ,ผอ.สน.คท.
       2.2 หนังสือกรมฯที่มท 0809.3/ว.25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 อยู่ในหน้าที่ 4 ข้อ 8
       2.3 หนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต ที่มท 0809.3/35 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่องตอบหนังสือหารือของ ก.อบต.จังหวัดเลย หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ77 ครับ
      เพราะในประเด็นนี้ มีอบต.หลายแห่ง ว่าจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ ก็ขอนำข้อมูลให้เพื่อนพนักงานส่วนตำบลพิจารณา ครับ ในส่วนตัวผมว่าจ่ายขาดเงินสะสม ได้ โดยให้ถือเป็นรายจ่ายประจำปี 2552
      ก็นำข่าวข้อมูลมาให้เพื่อนพนักงานส่วนตำบล ได้มีข้อมูล ครับ
ในส่วน ผมเป็นคณะอนุกรรมการออกตรวจประเมิณโบนัสประจำปี 2552 ตามคำสั่งก.อบต.จ.สงขลา  4 อำเภอ คือ1.อำเภอคลองหอยโข่ง 2.อำเภอสะเดา 3.อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด ก็ออกตรวจประเมิณเสร็จแล้วทุกอบต. ก็ มีผลคะแนน ผ่านทั้งหมด ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ครับ
        สุดท้ายก็ขอให้ อบต.ทั้ง 106 แห่งในจังหวัดสงขลา ผ่านการประเมิณทุกแห่ง ครับ
                                นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                   24 กันยายน   2552
มติก.อบตจ.สงขลา


หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

 

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

 

เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้

กำหนดตรวจโบนัสเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่าง 1 - 6 ต.ค.2552(เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์  แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อบต. ปีงบประมาณ 2552

1. ให้อบต. จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 ให้เรียบร้อยพร้อมรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามที่หนังสือสั่งการหรือระเบียบ กฏหมายกำหนดใว้

2. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ รอบ ตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค.52)และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภาระกิจ รอบ ตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค.52)ให้เรียบร้อยแล้วใช้ฐานเงินเดือนที่เลื่อนรอบตุลาคม 2552 ไปคำนวนเพื่อเบิกจ่ายเงินโบนัส

3. จัดทำฎีการอจ่ายเพื่อไปเบิกจ่ายหลัง 30 กันยายน 2552 และเมื่อเบิกจ่ายแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นเพื่อทราบต่อไป
มติก.อบตจ.ขอนแก่น


 
 

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 2/11/52

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:158)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:146)(วันที่:2/9/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:143)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:2/9/57)