หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,384 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)กับการประกวดวงดนตรีและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
9 ต.ค. 58
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนขี้เหล็ก – มัสยิด หมู่ที่ 5 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค. 58
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค. 58
25
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
9 ต.ค. 58
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องโถงใต้อาคารเรียนเป็นห้องสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
9 ต.ค. 58
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 58
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 58
11
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.สำนักขาม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลสำนักขาม
9 ต.ค. 58
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้าง โครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ (งานปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์หลักสนามฟุตบอล)
9 ต.ค. 58
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9 ต.ค. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9 ต.ค. 58
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านขมวนจาก รพ.สต.รำแดง - บ้านนายเติม หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง
9 ต.ค. 58
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ต.ค. 58
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ต.ค. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
9 ต.ค. 58
8

»ข้อมูลทั้งหมด 40,384 รายการ